Akbank – AKBNK Finansal Analizi – 2023

AKBNK Finansal analizi ile karşınızdayız. 2023 yılı performansını incelediğimiz Akbank'ın mali tablosuna yakından bakıyoruz.

AKBNK Finansal analizi ile karşınızdayız. 2023 yılı performansını incelediğimiz Akbank’ın mali tablosuna yakından bakıyoruz.

AKBNK Finansal Analizine Bilanço İle Başlayalım

Nakit Değerler ve Merkez Bankası Akbank’ın nakit rezervleri, 2023 Eylül itibarıyla 240.2 milyar TL’ye ulaşarak sağlam bir likidite göstergesi sunuyor. Bu artış, bankanın piyasa dalgalanmalarına karşı iyi bir konumda olduğunu işaret ediyor.

Gerçeğe Uygun Değer Yansıtılan Varlıklar Bankanın gerçeğe uygun değer yansıtılan varlıkları, yatırım stratejilerinin başarısını yansıtarak 13 milyar TL’ye çıkmış. Bu, Akbank’ın piyasa koşullarına hızlı adapte olabildiğinin bir kanıtı.

Bankalararası Alacaklar 53.8 milyar TL’lik bankalararası alacaklar, Akbank’ın finans sektöründeki etkinliğini ve diğer bankalarla olan ilişkilerini gösteriyor.

Krediler Kredi portföyünün 871 milyar TL’ye ulaşması, Akbank’ın kredi piyasasındaki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini vurguluyor.

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 17.2 milyar TL’lik kiralama işlemlerinden alacaklar, bu segmentin banka için önemli bir gelir kaynağı olduğunu gösteriyor.

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi duran varlıkların 16.9 milyar TL, maddi olmayanların ise 3.2 milyar TL olması, Akbank’ın hem somut hem de somut olmayan varlıklarda sağlam bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

AKBNK Finansal Analizi: Finansal Yükümlülükleri ve Aktifleri

Vergi Varlıkları Akbank, vergi varlıklarında 97.4 milyon TL ile 2023’ün Eylül ayında nispeten düşük bir tutar bildirmiştir. Bu, önceki dönemlerde 1.5 milyar TL’ye kadar çıkan bir kalemdir ve vergi iadeleri veya gelecekteki vergi indirimleri için biriktirilen miktarları yansıtır.

Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar Banka, kısa vadeli satışa hazır varlıkları 438.8 milyon TL olarak raporlamıştır. Bu, bankanın likidite yönetimi ve varlık satışlarından elde edilecek potansiyel gelirleri gösterir.

Diğer Aktifler Diğer aktifler kalemi 39.9 milyar TL ile önemli bir artış göstermiştir. Bu, bankanın çeşitli maddi olmayan varlıklarını ve diğer uzun vadeli yatırımlarını kapsar.

Toplam Mevduat Bankanın en büyük yükümlülüğü mevduatlar olup, toplamda 1.1 trilyon TL’yi aşmaktadır. Bu, bankanın müşteri tabanının güvenini ve mevduat toplamadaki başarısını gösterir.

Alınan Krediler ve Borçlar Alınan kredilerde 95.9 milyar TL, para piyasalarına borçlarda 120.4 milyar TL gözlemlenmektedir. Bu, bankanın finansal yükümlülüklerinin ve borçlanma araçlarının kullanımının bir göstergesidir.

İhraç Edilen Menkul Kıymetler İhraç edilen menkul kıymetlerden net borç 40.7 milyar TL’dir. Tahviller ve bonolar gibi araçlar yoluyla toplanan bu borçlar, bankanın finansman stratejilerini yansıtır.

Kiralama İşlemlerinden Borçlar Kiralama işlemlerinden doğan borçlar 1.3 milyar TL olarak rapor edilmiştir, bu da bankanın kiralama işlemleri üzerinden yüklendiği finansal yükü gösterir.

Karşılıklar ve Vergi Borcu Karşılıklar, bankanın olası gelecek kayıpları için ayırdığı tutarları ifade eder ve 8 milyar TL üzerindedir. Vergi borcu ise, devlete ödenmesi gereken geçmiş ve gelecek vergi yükümlülüklerini temsil eder ve 13.7 milyar TL olarak raporlanmıştır. Bu kalemler, bankanın muhasebesel önlemleri ve yükümlülüklerini yansıtır.

AKBNK Finansal Analizi: Özsermayesi ve Karlılığı

Sermaye Benzeri Krediler Akbank, sermaye benzeri kredileri 22.1 milyar TL olarak raporlamıştır. Bu, bankanın yüksek sermaye maliyeti olan finansal enstrümanlardan aldığı kredileri ifade eder ve sermaye yapısının bir parçası olarak önem taşır.

Özkaynaklar Özkaynaklar, bankanın finansal sağlamlığının temelini oluşturur ve Akbank’ın özkaynakları, 190 milyar TL ile güçlü bir artış göstermiştir. Bu, bankanın uzun vadeli finansal durumu ve büyüme kapasitesini olumlu yönde yansıtır.

Ödenmiş Sermaye ve Sermaye Yedekleri Bankanın ödenmiş sermayesi 5.2 milyar TL sabitken, sermaye yedekleri ve hisse senedi ihraç primleri gibi kalemler de stabil bir seviyede bulunmaktadır. Bu, hissedarların bankaya olan katkılarını ve sermaye yapısının sabitliğini gösterir.

Kar Yedekleri Kar yedekleri, bankanın dağıtılmamış karlarını ifade eder ve 108.3 milyar TL ile büyük bir tutarı temsil eder. Yasal ve olağanüstü yedekler bu kalemin önemli bir kısmını oluşturur ve bankanın karlılığının sürdürülebilirliğini destekler.

Kar veya Zarar Dönem net karı 51.5 milyar TL olarak raporlanan Akbank, geçmiş dönem zararlarını telafi etmiş ve güçlü bir karlılık sergilemiştir. Bu rakam, bankanın o dönemki operasyonel başarısını ve finansal performansını gösterir.

Pasif Toplamı Bankanın toplam pasifleri, yükümlülükleri ve özkaynaklarını kapsar ve 1.7 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Bu, Akbank’ın genel büyüklüğünü ve piyasadaki ağırlığını ifade eder.

Bu finansal göstergeler, Akbank’ın mali yapısının güçlü ve karlı olduğunu göstermektedir. Özkaynakların yüksek olması ve karlılık rakamlarının büyümesi, bankanın sağlam bir finansal temele sahip olduğunu ve potansiyel büyüme için gerekli kaynaklara sahip olduğunu gösterir.

AKBNK Finansal Analizi: Gelir Tablosu İncelemesi

Faiz Gelirleri Akbank’ın faiz gelirleri, 2023 Eylül dönemi için 149.5 milyar TL olarak belirtilmiş, bu önceki dönemlere kıyasla ciddi bir artışı gösteriyor. Kredilerden alınan faizler büyük bir paya sahipken, menkul değerlerden alınan faizler de önemli bir gelir kaynağı olmuş.

Faiz Giderleri Faiz giderleri ise 99.7 milyar TL ile faiz gelirlerinin altında kalmış. En büyük faiz gideri kalemi mevduatlara verilen faizler olup, bankanın fon maliyetinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Net Faiz Geliri/Gideri Net faiz geliri, gelirler ile giderler arasındaki farkı ifade eder ve Akbank için bu rakam 49.8 milyar TL olarak kaydedilmiş. Bu, bankanın ana operasyonel faaliyetlerinden sağladığı net kazancı gösterir.

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri Ücret ve komisyon gelirleri, bankacılık hizmetleri için alınan ücretlerden oluşur ve Akbank’ın 26.8 milyar TL’lik gelir elde ettiği belirtilmiş. Buna karşın, verilen ücret ve komisyonlar ise 4.8 milyar TL ile bu gelirlerin sadece bir kısmını oluşturmuş.

AKBNK Finansal Analizi, Akbank’ın faiz ve ücret bazlı gelirlerinin güçlü olduğunu ve bankanın karlılık açısından sağlam bir pozisyonda bulunduğunu göstermektedir. Faiz gelirlerinin yüksek olması ve faiz giderlerini kontrol altında tutabilmesi, bankanın etkin varlık ve pasif yönetimine işaret eder. Net ücret ve komisyon gelirlerinin de pozitif olması, bankacılık hizmetlerinin çeşitliliği ve müşteri tabanının genişliğini yansıtır.

AKBNK Finansal Analizi: Diğer Finansal Göstergeler

Temettü Gelirleri Temettü gelirleri, yatırım yapılan şirketlerden elde edilen kar paylarını ifade eder. Akbank için bu rakam 76.3 milyon TL olarak kaydedilmiştir, bu da bankanın hissedarlarına değer sağlama kabiliyetini gösterir.

Ticari Kar/Zarar Akbank’ın net ticari karı 38.1 milyar TL’ye ulaşmış, bu da sermaye piyasası işlemleri, türev finansal işlemler ve kambiyo işlemleri gibi çeşitli finansal aktivitelerden elde edilen karları içerir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen kar dikkat çekici bir şekilde yüksektir ve bankanın döviz işlemlerindeki başarısını yansıtır.

Diğer Faaliyet Gelirleri Bankanın diğer faaliyet gelirleri toplamı 3.1 milyar TL olarak raporlanmıştır. Bu genel olarak bankanın ana faaliyet alanları dışında elde ettiği gelirleri ifade eder.

Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı Faaliyet gelirleri ve giderleri toplamı 113.1 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu, bankanın faiz ve ücret dışı faaliyetlerden elde ettiği gelirlerin ve karşılık giderlerinin toplamını gösterir.

Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan değer düşüş karşılığı, olası kötü kredi kayıplarına karşı alınan bir önlemdir ve 10.8 milyar TL olarak ayarlanmıştır.

Net Faaliyet Karı/Zararı Net faaliyet karı, Akbank’ın faaliyet gelirlerinden giderler ve değer düşüş karşılıkları düşüldükten sonra elde ettiği karı ifade eder ve bu rakam 69.6 milyar TL olarak belirtilmiştir.

Vergi Karşılığı ve Net Dönem Karı/Zararı Sürdürülen faaliyetler için vergi karşılığı, bankanın vergi yükümlülüklerini gösterir ve 18.1 milyar TL olarak ayrılmıştır. Buna karşılık, sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem net karı 51.5 milyar TL’dir.

Bu finansal göstergeler, Akbank’ın güçlü bir ticari performans sergilediğini ve finansal operasyonlardan sağlam bir karlılık elde ettiğini göstermektedir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen yüksek karlar ve sağlam net faaliyet karı, bankanın çeşitlendirilmiş gelir akışlarına ve etkin risk yönetimine işaret eder. Bu, Akbank’ın finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı dirençli olduğunu ve faaliyetlerinden önemli karlar elde ettiğini gösterir.

Değerlendirme

Akbank mali tablosunu inceledik ve finansal analizini kalem kalem ele aldık. Bu tablo sonrası genel değerlendirmemiz şöyle;

Genel olarak Akbank, finansal tablolar üzerinden yapılan analizlere göre, sağlam bir likidite yapısına, etkin bir risk yönetimine, güçlü operasyonel performansa ve karlılık kapasitesine sahiptir. Bankanın sermaye yapısı ve özkaynakları, gelecekteki büyüme ve genişleme planları için sağlam bir temel oluşturuyor. Faaliyet dışı gelirlerin artışı ve faaliyet gelirlerinin genel olarak yüksek olması, bankanın çeşitli gelir akışlarına sahip olduğunu ve pazardaki dalgalanmalara karşı esnek olduğunu gösteriyor. Ancak, bankanın marjları ve karlılığı üzerinde baskı yaratabilecek makroekonomik faktörler ve düzenleyici değişiklikler gibi dış riskler daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu bağlamda yeniden hatırlatmak isteriz ki; bu bilgiler bizim değerlendirmelerimiz ve yatırım tavsiyesi değildir. Karar vermeden önce çok daha fazla teknik ve temel analiz incelemesi yapmalısınız.

Risk her zaman her şirkette vardır diyerek yazımızı sonlandırıyoruz.

Sosyal medya hesaplarımızdan güncel bilgilere hızlıca erişebilirsiniz!

Daha fazla finansal analize Temel Analiz kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Analiz ile ilgili Soru & Cevap

Akbank’ın likidite durumu nedir?

Akbank’ın likidite durumu, nakit ve nakde çevrilebilir varlıklardaki artışla güçlüdür, bu da bankanın kısa vadeli yükümlülüklerini rahatça karşılayabileceğini gösterir.

Akbank’ın kredi portföyü sağlıklı mı?

Kredi portföyü, geniş ve değer düşüş karşılıklarıyla yönetilen riskler göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı bir yapı sergilemektedir.

Bankanın operasyonel performansı nasıl?

Akbank’ın faiz ve komisyon bazlı gelirlerindeki artış, operasyonel performansının güçlü olduğunu göstermektedir.

Akbank faaliyet dışı gelirleri nasıl elde ediyor?

Banka, sermaye piyasası işlemleri, türev işlemler ve kambiyo işlemleri gibi finansal aktivitelerden faaliyet dışı gelirler elde etmektedir.

Net faaliyet karı nedir ve Akbank için bu rakam neyi ifade eder?

Net faaliyet karı, bankanın ana faaliyetlerinden ve diğer operasyonlardan elde ettiği net karı ifade eder ve Akbank için bu, yüksek karlılık ve etkin finansal yönetimin bir göstergesidir.

Akbank’ın vergi yükümlülükleri ve net karı nasıldır?

Banka, vergi yükümlülükleri için önemli miktarda karşılık ayırmıştır ve yine de sağlam bir net kar elde etmiştir, bu da mali sağlamlığını ve karlılığını gösterir.

Sermaye yapısı ve özkaynaklar Akbank için ne anlama gelir?

Sermaye yapısı ve özkaynaklar, bankanın finansal sağlamlığının ve gelecekteki büyüme potansiyelinin temelini oluşturur.

Makroekonomik faktörler ve düzenleyici değişiklikler Akbank’ı nasıl etkileyebilir?

Bu tür dış faktörler, bankanın marjları ve karlılığı üzerinde baskı yaratabilir ve finansal stratejisini etkileyebilir.

Akbank’ın pazar konumlandırması ve stratejisi nedir?

Banka, çeşitlendirilmiş gelir akışlarına ve etkin risk yönetimine sahip olup, piyasa koşullarına göre stratejik yatırımlar ve operasyonel kararlar alır.

6. His Analisti
6. His Analisti
Nesne: 149

2 Comments

Cevap bırakın

tr_TR